Văn bản mới

Danh mục tổng hợp một số văn bản đã và sắp hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần và văn bản thay thế (tiếp theo)

Cập nhật: 24-02-2012

Trong tháng 2/2012 (tính đến ngày 24/2/2012), Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành nhiều văn bản mới trong các lĩnh vực. Trong đó, nhiều văn bản mới được ban hành để thay thế toàn bộ hoặc một phần các văn bản cũ. Sau đây là tổng hợp danh mục một số văn bản đã hết hiệu lực toàn bộ, hoặc một phần và các văn bản được thay thế để các thành viên Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp được cập nhật kịp thời những thay đổi của các quy định đã hết hiệu lực, đảm bảo quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực pháp luật được chính xác.

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 279/VP của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 10/03/1997 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Hết hiệu lực từ ngày 26/03/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 08/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/02/2012 về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định 245/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/12/1998 về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 30/03/2012).

Quyết định 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/02/2012 về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/10/2000 quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (Hết hiệu lực từ ngày 10/04/2012).

Nghị định 10/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/02/2012 về việc quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

Nghị định 179/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2007 về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 15/04/2012)

Nghị định 08/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2012 về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Quyết định 993/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 31/07/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 10/01/2012)

Quyết định 36/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 10/01/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Văn bản bị sửa đổi bổ sung

Quyết định 204/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/08/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long ( Bị sửa đổi từ ngày 15/04/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 09/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/02/2012 về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/08/2005 về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/08/2007 về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( Bị sửa đổi từ ngày 15/04/2012).

Quyết định 10/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

VĂN BẢN CỦA BỘ CÔNG AN

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định số 429/1999/QĐ-BCA(V22) của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 31/07/1999 về việc ban hành Quy định mối quan hệ và trách nhiệm của các cấp Công an trong quản lý, điều hành ngân sách của lực lượng Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 08/03/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 05/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 17/01/2012 quy định về quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước trong Công an nhân dân.

Quyết định số 1689/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 12/05/2010 về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đối với Giám đốc các công ty an ninh (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2012).

Thông tư 03/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/01/2012 về việc quy định về việc phân cấp, ủy quyền quyết định dự án đầu tư và xây dựng trong Công an nhân dân.

Quyết định 1894/QĐ-BCA-H11 của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 06/07/2009 về ủy quyền quyết định đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 15/03/2012)

Thông tư 03/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/01/2012 nêu trên

VĂN BẢN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 2840/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 28/05/2010 về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Bị sửa đổi từ ngày 13/01/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 223/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 13/01/2012 về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

VĂN BẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 62/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp ngày 20/05/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/02/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2011 về việc ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm.

Thông tư 02/2006/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản ngày 20/03/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/QĐ-TTg ngày 04/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (Hết hiệu lực một phần từ ngày 03/02/2012).

Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2011 nêu trên

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/01/2012 về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Bị sửa đổi từ ngày 23/03/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 197/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/02/2012 về việc đính chính Thông tư 04/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đưa các sản phẩm có chứa Cypermethrin, Deltamethrin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản; thuốc thú y thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Quyết định 2612/QĐ-BNN-KHCN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/10/2011 phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 (Bị sửa đổi từ ngày 08/02/2012

Quyết định 220/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/02/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 2012-2016.

Quyết định 88/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 27/12/2005 về việc ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn (Bị sửa đổi từ ngày 16/03/2012).

Thông tư 06/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 01/02/2012 về việc ban hành “Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn”.

VĂN BẢN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 1187/TT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 04/07/1982 về việc hướng dẫn việc gọi công dân nhập ngũ lẻ (Hết hiệu lực từ ngày 20/03/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 07/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 03/02/2012 về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ.

VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 3247a/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/09/2007 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục thanh toán một số nội dung chi tại cơ quan Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 14/02/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 279/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/02/2012 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính.

Quyết định 1455/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 01/07/2008 về việc điều chỉnh một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 14/02/2012).

Quyết định 279/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/02/2012 nêu trên

Quyết định 3246a/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 28/09/2007 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 14/02/2012).

Như trên

Thông tư 64/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/03/2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2012).

Thông tư 05/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2012 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 và Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 146/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/12/2007 về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/02/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2011 về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Bị sửa đổi từ ngày 01/01/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 3187/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2011 về việc đính chính Thông tư 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 51/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06/11/2003 về việc ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục quốc phòng ghép môn (Hết hiệu lực từ ngày 27/02/2012

Văn bản thay thế

Thông tư 02/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/01/2012 về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học.

VĂN BẢN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 14/1999/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 18/05/1999 về việc ban hành "Điều lệ kỹ thuật xăng dầu hàng không" (Hết hiệu lực từ ngày 23/02/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 09/01/2012 quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

VĂN BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 12/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/04/2008 về việc sửa đổi một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/08/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 31/03/2012)

Thông tư 01/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/02/2012 về việc quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định 898/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 12/08/2003 về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 31/03/2012)

Thông tư 01/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/02/2012 nêu trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 26/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 31/08/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hết hiệu lực một phần từ ngày 31/03/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/02/2012 về việc quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

VĂN BẢN LIÊN BỘ

Văn bản hết hiệu lực

Thông tư liên tịch 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ngày 19/11/2007 về quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng (Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ngày 15/12/2011 về việc quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng.

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an ngày 24/01/2003 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/05/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng (Hết hiệu lực từ ngày 26/03/2012).

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an ngày 10/02/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 23/01/2006 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 05/03/2012).

Thông tư 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ngày 19/01/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 11-TTLB của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 20/12/1993 hướng dẫn việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hoá, dạy nghề; chế độ sinh hoạt giải trí cho phạm nhân (Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/03/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 06/02/2012 về việc hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

Lệ Hằng

 
Ý kiến bạn đọc (0)
Ý kiến của bạn
Họ và tên :
Email của bạn :  *
Mã bảo vệ :    (*)
Tiêu đề :
Nội dung :  *
          
Các tin khác: